8.14.2013

ޕީރިއަޑްވެފައި ހުންނަ ދުވަސްވަރު ކުރުސި ޝަހާދަތްފަދަ އެއްޗެތި ކީދާނެތޯ؟ އަދި ގުރުއާން އަޑު އެހިދާނެތޯ ދަރިންނަށް ގުރުއާން ކިޔަވާދެވިދާނެތޯ؟

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފު

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد

ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރު ގުރްއާން ކިޔެވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފުތަކެއްހުރި މައްސަލައެކެވެ. އެގޮތުން:

1- ޖުމްހޫރު ޢީލްމުވެރިން (ގިނަޢިލްމުވެރިން) ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ ހައިޟުވެރިޔާ ހައިޟުގެ ދުވަސްވަރު ޤުރުއާން ކިޔެވުމަކީ ޙަރާމްކަމެއްކަމުގައެވެ. ހަމަ އެކަނި އިސްތިޘްނާ ވެގެންވަނީ އޭނާ ދުޢާކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ބައެއް އާޔަތްތަކެވެ. މިސާލަކަށް ( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي اْلآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) ސޫރަތުލް ބަޤަރާ 201 .

2- ހ- އިމާމް މާލިކް رحمه اللهގެ މަޒްހަބުގައާއި އަދި އިމާމް އަޙްމަދު رحمه الله ގެ ރިވާޔަތެއްގައި ޙައިޟުވެރިން ޤުރުއާން ކިޔެވުމަކީ ހުއްދަކަމެއްކަމުގައި ވިދާޅުވެއެވެ. އަދި މިއީ ޝައިޚުލްއިސްލާމް އިބްން ތައިމިއްޔާ رحمه الله އަދި އިމާމް ޝައުކާނީ رحمه الله ވެސް ބުރަވެ ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެވެ. އެބޭފުޅުންވިދާޅުވަނީ: ސާފު ޞަރީޙަ ލަފްޒެއް ކީރިތިޤުރްއާނުންވެސް އަދި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ގެ ސުންނަތުންވެސް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައި ނުވާކަމަށެވެ. ށ- ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ގެ ދުވަސްވަރުގައި ހައިޟުގެ ޙާލަތު ގައި ތިބޭ އަންހެން ބޭކަނބަލުންނަށް ޤުރްއާންކިޔެވުމަށް އެކަލޭގެފާނު މަނާނުކުރައްވައެވެ.

މައްސަލާގައި ބޮޑަށް ބުރަވެވެނީ އަންހެނުންނަށް ހައިޟުގެ ދުވަސްވަރުގައި ޤުރުއާން ކިޔެވިދާނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޝުބުހާއިން (ޝައްކުތަކުން) ދުރުވުމަށްޓަކައި ޟަރޫރީ ޙާލަތްތަކުގައި މެނުވީ ނުކިޔެވުމަކީ އެންމެ މޮޅު އިތުރު ގޮތްކަމުގައި ފެނެއެވެ. މިސާލަކަށް ހިތުން ދަސްކުރާމީހެއް ހަދާނުން ނެތިދާނެކަމަށްޓަކައި އަދި ކިޔަވާ ކުއްޖަކު އޭނަގެ ތަޢުލީމަށްޓަކައެވެ. ނަމަވެސް މުޞްޙަފު (ޚަތިމް) ގައި ބީހުމެއްނެތިއެވެ. والله أعلم

ޙައިޟުވެރިޔާ ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރުގައި ޒިކުރުކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައި ވަސައްލަމް ޙައްޖުތެރޭގައި ޢާއިޝާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ ޙައިޟުގެ ޙާލަތުގައި އިންނަވާ ހިނދު ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ: " اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُهُ الحَاج غَيْرَ أَنْ لَا تَطَوفي فِي الْبَيْتِ حَتَّى تَطَهِّرِي" މާނައީ: ކަމަނާ ޙައްޖުވެރިންކުރާ ކަންތައްތަކުގެތެރެއިން ޠަވާފު ނޫން އެހެން ކަންތައް ކުރައްވާށެއެވެ." އެބަހީ މިނާގައި ރޭކުރުމާ ހިލައުކުމާއި ތަލްބިޔާ ކިޔުމާއި ތަޙްލީލް، ތަމްޙީދު އަދި ތަކްބީރު ފަދަ ކަންތައްތަކެވެ. والله أعلم -

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...

12.19.2012

ދެޖިންސަށްވެސް އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކުގެ މައްޗަށް ޙައްޤުތަކެއް ވެއެވެ.

އަލްއަޚް ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު

ދެޖިންސު މުޖުތަމަޢުގައި އަދާކުރާ ތަފާތު ދެރޯލުގެ ސަބަބުން ދެޖިންސު ވަކި ޙައްޤުގެ ގޮތުން ތަފާތެއް ނުވެއެވެ. ސަބަބަކީ އެއްވެސް ޖިންސަކަށް ހުރިހާ ވާޖިބުތަކާއި ޙައްޤުތައް ލިބުމުގައި ތަފާތު ކުރުމެއް ނުވާތީއެވެ. މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވަނީ :

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...

11.12.2012

އުނގެނުމަށް ދަތިވުން


އުގެނުމަށް ދަތިވުން ނުވަތަ(ލަރނިނގް ޑިސްއެބިލިޓީޒް) އަކީ ކުއްޖާ އުފަންވާއިރުވެސް އުފެދުމުގައި އެކުއްޖާގެ "ނާރުތަކާއި ބެހޭ ނިޒާމު" ނުވަތަ ސިކުނޑިއާއި ހަށިގަނޑުގެ އެހެންބައިތަކާއި ގުޅުވައިދޭ މުވާސަލާތީ ވިއުގަ، އުފެދި ފައި ހުންނަގޮތުން ކުދިންނަށް ދިމާވާކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން އުނގެނުމުގެ އެކި މަރުހަލާތަކުގައި އަޑުއެހުމާއި، ވާހަކަ ދެއްކުމާއި، ބަލއަިގެން ކިޔުމާއި، ހިސާބު ހެދުމާއި، ވިސްނުން ބޭނުންކޮށްގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރަން އުދަގޫވެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...

11.07.2012

އިސްލާމް މަންމައެއްގެ ވާޖިބު

އަލްއަޚް ޢުމަރު ޢީސާ

މަންމައެއްގެ ޝަރަފުވެރިކަން، ލިބިލައްވާއިރަށް ތިޔައިން ކޮންމެ ބޭކަބަލަކުމެވާނީ އެބޭކަބަލަކުގައި ހުރިއްޔާ ހުރި ނުބައި، ހުތުރު ޚަޞީލަތްތަކުން ދުރުހެލިވެ އެއްކިބާތަށް އަރުއްވާށެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...

10.11.2012

އުޚްތާއެވެ! ތިބާގެ އަބުރާއި ޢިއްޒަތެވެ

އަލް އުޚްތު އުއްމުޢައްމާރު

ބައެއް އުޚްތުން ގާތުގައި ފޭސްބުކްގައި ފޮޓޯޖެހުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫނޭ ބުނުމުން މިފަދައިން ބުނެއެވެ. “މިއީ އަހަރެންނެވެ. އަހަރެން މަގުމައްޗަށް ނިކުންނައިރުވެސް މީހުންނަށް ފެންނާނީހަމަ އަހަރެންނެވެ. ހަމަ މި މޫނެވެ. އެހެންވީމަ ފޭސްބުކްއިން ފެނުމެކޭ މަގުމަތިން ފެނުމެކޭ ހުރީ ކޮން ތަފާތެއްހެއްޔެވެ؟”

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...

10.08.2012

ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި އާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާންވުމުގެ މުހިންމުކަން

ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ
ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިންސާނުން އުފައްދަވާފައި ވަނީ ވަރަށް މަތިވެރި މަޤުޞަދަކަށް ޓަކައެވެ. ނެތުމުގެ ތެރެއިން އިންސާނަ އުފައްދަވައި، އެކަލާނގެ އުފެއްދެވި ގިނަ މަޚުލޫޤުންނަށްވުރެ އޭނަ މަތިވެރި ކުރެއްވިއެވެ. މިބިމުގައި އެކަލަނގެ ލައްވާފައިވާހާ އެއްޗެއް އުފެއްދެވީވެސް އޭނާ އަށްޓަކައެވެ. މާތްﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً - البقرة 29 މާނައީ: "އެކަލާނގެއީ ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި ބިމުގައި ވާހާއެއްޗެއް އުފެއްދެވި ރަސްކަލާނގެއެވެ." 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...

9.25.2012

ބަސް ޑުރައިވަރު އިސްލާމް ވުން


އިންޑިޔާގެ އިމާމެއް (މުދިމެއް) ލަންޑަނަށް ހިޖުރަ ކުރިއެވެ. އޭނަ އާއްމުކޮށް ބާޒާރަށް ދަނީ ބަހުގައެވެ. ގިނަ ދުވަސް ދުވަހު އޭނާ ދަތުރު ކުރާ ބަހުގެ ޑުރައިވަރު ބަދަލެއް ނުވެއެވެ. އެއް ދުވަހު އޭނާ ދެޕައުންޑް ދީފައި ޓިކެޓެއް ގަތުމުން ޑްރައިވަރަށް އޮޅިގެން ވިހި ޕެންސް ( ލާރި ) އިތުރަށް އިތުރަށް އޭނާއަށް ދިނެވެ. ޑުރައިވަރު ބާކީ ދިނީ އިތުރަށް ކަން އިމާމަށް އެގުނީ ބަހުގައި އިށިން ފަހުންނެވެ. އިމާމް މީހާ ހަދާނެ ގޮތަކާއި މެދު ވިސްނާލިއެވެ. ''އިތުރަށް ލިބުނު ވިހި ޕެންސް އަބުރާ ޑުރައިވަރަށް ދޭންވީއެވެ. އެ ބޭނުން ކުރުމަކީ ރަގަޅު ކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ.'' މިހެން ހިތަށް އަރާފަ އިތުރަށް ވިސްނާލިއެވެ. ވިހި ޕެންސް އަކީ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ކުރީ ފަހަރު އެހެން ޑުރައިވަރެއް އޮޅިގެން ވިހި ޕެންސް މަދުން ދީފައި ވެއެވެ. އަނެއްކާ ބަހުގެ ޓިކެޓު ވެސް އެހާ އަގުބޮޑެވެ. އެހެން ވީމާ ﷲ ދެއްވި ރަހުމަތެއް ކަމަށް ބަލައި އަޅާ ނުލާނީއެވެ."

ބަސް ހުއްޓާ ލުމުން، އޭނާ ޑުރައިވަރަށް ވިހި ޕެންސް ދީފައި ފައިބަމުން ބުންޏެވެ. މިއީ ބާކީ ދިން އިރު އޮޅިގެން އިތުރަށް ދެވުނު ލާރިއެވެ. އެހިދު ޑުރައިވަރު ހިނިތުން ވެލާފައި ބުންޏެވެ. ތިޔައީ ސައުތު ލަންޑަނަށް އަލަށް އައި އިމާމު ނޫން ހެއްޔެވެ؟؟ އަހަރެން މުސްލިމަކަށް ވާން ގަސްދު ކުރަމެވެ. ކަލެޔަށް ވިހި ޕެންސް އިތުރަށް ދިނީ ތިޔަށް ހަދާ ގޮތެއް ބެލުމުގެ ގަސްދުގައެވެ. ''މުދިމު ބަހުން ފައިބައި ހިގައި ގަންނަން ދަތިވިއެވެ. އޭނާ ކަކުލު ހުޅުން ބާރު ދިޔަ ކަހަލައެވެ. ކައިރީގައި ހުރި ހޮޅިދަނޑިއެއްގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރެ އުޑާ ދިމާއަށް އިސްއުފުލާލައި ބުންޏެވެ.'' ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އޭނާ އަށް ތެދުމަގު ދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި އިބަ ﷲ އަށް ޙަމްދު ކުރަމެވެ. މި އަޅާ ދުވަހަކުވެސް މީހެއްގެ ޙައްޤަކަށް އަރައެއް ނުގަންނާނަމެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...