5.16.2011

އޭ އުޚްތެވެ. ރައްކާތެރިވާށެވެ

އަލްއުޚްތު މުސްލިމާ
އޭ އުޚްތެވެ. ރައްކާތެރިވާށެވެ. އަދި ވަރަށް ބޮޑުކޮށް ރައްކާތެރިވާށެވެ.

ތިބާއަށް ދެވޭ "އަނބިމީހާ" ގެ ލަޤަބު ނަގާލާ އަދި އެ "ޢާޝިގާ" ނޫނީ "ރަޙުމަތްތެރިޔާ" އަކަށް ހަދާ ތަމައްދުނުން ރައްކާތެރިވާށެވެ.

ތިބާއަށް ދެވޭ "ބިކުރުވެރިޔާ" ގެ ލަޤަބު ނަގާލާ އަދި އެ "މުޖައްރިބާ" އަކަށް ހަދާ ތަމައްދުނުން ރައްކާތެރިވާށެވެ.

ކޮންމެ ގަޑިއެއްގައި އަންހެނަކާއިއެކު ފިރިހެނުން ހޭދަ ކުރާ ލޯބީގެ ބާރުމިން ގެނެސްދޭ ތަމައްދުނުން ރައްކާތެރިވާށެވެ.

އަންހެނުންގެ މިނިވަންކަމަށް ގޮވާލާ ތަމައްދުނުން ރައްކާތެރިވާށެވެ. އެއަށް ދެވޭނެ އެހެން ނަމަކީ އަންހެނުން ހަލާކުކޮށްލުމެވެ.

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ހަމަހަމަކުރުމޭ ކިޔައިގެން ހުޅަނގުން އޮޅުވާލާ އޮޅުވާލުމަށް ރައްކާތެރިވާށެވެ.

އޭ އުޚުތެވެ. އަހަރެންގެ ފަރާތުން މިޖުމުލަ އަޑުއަހާށެވެ. " އެއްވެސް އިއްޒަތްތެރި އަންހެނަކަށް އެންމެ ފިރިހެނެއް މެނުވީ ނުވެއެވެ. ހުރިހާ ފިރިހެނުން އެއީ އޭނާއަށް ހުރި މުޞީބާތެކެވެ. އެންމެ ފިރިހެނެއް މެނުވީއެވެ. އަދި ހުރިހާ ފިރިހެނުންނަކީ ފިތުނައެކެވެ. ރައްކާތެރިވާށެވެ. ހުރިހާ ފިރިހެނުންނަކީ މުޞީބާތެކެވެ. އެންމެ ފިރިހެނެއް ފިޔަވައެވެ. އެއީ އޭނާގެ ފިރިމީހާއެވެ. އަދި އަންހެނުން ފިރިހެނުންނާއި މަސްހުނިވެއްޖެނަމަ އެދުންތައް ވެސް މަސްހުނިވުމަކީ ޠަބީއަތެވެ.

އެހެންކަމުން ތިބާ ރައްކާތެރިވާށެވެ. އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް ރައްކާތެރިވާށެވެ.

ފޭސްބުކްގައި ޝެއަރ ކުރައްވާ

No comments:

Post a Comment